วิสัยทัศน์ พันธกิจ

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

วิสัยทัศน์

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน มุ่งเน้นการสร้างกลไกสุขภาวะของประชาชน

- โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ คือ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงที่มีผลการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจังหวัดปัตตานี

- คุณภาพ คือ คุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลัก Patient and Personnel Safety ,Quality, HPH

- ปลอดภัย คือ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย

- ความไว้วางใจ คือ ไม่มีข้อร้องเรียน,ความพึงพอใจ

- สร้างสุขภาวะของประชาชน คือ โรงพยาบาลผ่านการรับรอง DHSA

 

พันธกิจ

  1. ให้บริการดูแลรักษาสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
  2. สร้างความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและบุลคลากร 
  3. สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งมุ่งเน้นสุขภาวะ

 

เป้าประสงค์ 4 ด้าน

     1. ด้านผู้รับบริการ : ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความพึงพอใจ และภาวะแทรกซ้อนจากโรคลดลง

     2. ด้านผู้ให้บริการ : ผู้ให้บริการมีความสุข ปลอดภัย และมีสมรรถนะเพียงพอในการให้บริการ

     3. ด้านองค์กร : เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

     4. ด้านชุมชน: ประชาชนมีสุขภาพดี เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 

ค่านิยมขององค์กร

     M :  เป็นนายตนเอง [ Ethic and Professoinal Standard ]

     O : เร่งสร้างสิ่งใหม่ [ Creative / CQI ]

     P : ใส่ใจประชาชน  [ Patient and Cstomer Focus ]

     H : อ่อนน้อมถ่อมตน [ Agility / Empowerment ]

 

เข็มมุ่ง

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ACS, Sepsis, CKD , Anemia in Pregnancy

2. 2P Safety ( RDU - Acute Ischemic Stroke- Airborne Transmission)