ITA-2562

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Category:
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง
EB01

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
>รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

EB02

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB03

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB04

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
>ขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจาปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม
EB05

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
>หน่วยมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

EB06

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
>หน่วยมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

EB07

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
>หน่วยมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

EB08

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB09

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
>ขออนุมัติเผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

EB11

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB12

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

EB13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
>ขออนุมัติเผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

EB14

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
>ขออนุมัติเผยแพร่ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

EB15

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
>มาตรการป้องกันการรับสินบน

EB18

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารางานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน

EB20

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือและเปลี่่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

EB23

หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB24

หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมราจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB25

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้